Do 25 marca 2021 r. można przesyłać uwagi i wnioski w ramach konsultacji społecznych i prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz Ełk.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym przede wszystkim z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dokumentacja jest dostępna w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60 (pokój nr 25), w godzinach od 8:00 do 15:00.

W związku z obowiązującym stanem epidemii, osobistą wizytę należy uprzednio uzgodnić z pracownikiem RDOŚ w Olsztynie telefonicznie (tel. 89 53 72 100) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl). W celu odbycia wizyty w RDOŚ konieczne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności, związanych ze stanem epidemii.

Raport wraz z załącznikami można pobrać ze strony:
https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-budowy-drogi-ekspresowej-s16-mragowo-orzysz-elk

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 25 marca 2021 r. pod adresem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do złożonych w terminie uwag i wniosków Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie odniesie się w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Konsultacje społeczne są elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zapewnia społeczeństwu możliwość wglądu do dokumentacji oraz złożenia uwag i wniosków. Ma to na celu przekazanie społeczeństwu informacji o planowanej inwestycji oraz poznanie stanowiska osób biorących udział w konsultacjach na temat planowanego przedsięwzięcia.