Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”


Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach Osi priorytetowej 6. Kultura i dziedzictwo, Działania 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałania 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania i zachowania w dobrym stanie zasobów kulturowych i naturalnych regionu, jego potencjału środowiskowego, do których niewątpliwie zalicza się Szlak Wielkich Jezior Mazurskich wraz ze stworzoną na przełomie XIX i XX wieku infrastrukturą dróg wodnych. Szlak wodny jest gospodarczym sercem i motorem rozwoju miejscowości obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Szacowana wartość projektu to ok. 181,5 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 154,3 mln zł.

Projekt zostanie zrealizowany w 4 etapach.

Etap I

Budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior:  Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie oraz gminami Mikołajki i Ryn.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.02-28-0001/16-00 z dnia 26.04.2017 roku. Wartośc ogółem inwestycji to ok. 27,919 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia projektu: XII.2020r.

Zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

Budowa śluzy „Guzianka II” w Rucianem-Nidzie łączącej jeziora Bełdany i Guzianka z Jeziorem Nidzkim. Istniejąca śluza Guzianka wybudowana została  w 1879 r. stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny szlaku, przez który w sezonie turystycznym przeprawia się kilkaset jednostek pływających dziennie. Obiekt jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym, jego modernizacja wymaga całkowitego zamknięcia, a co za tym idzie wyłączenia ruchu żeglugowego. W związku z tym przygotowano projekt budowy nowej śluzy tzw. Guzianki II, która obsłuży ruch podczas remontu istniejącej śluzy, a docelowo przejmie część ruchu żeglugowego pomiędzy jeziorami Bełdany  i Nidzkie.

Udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty poprzez przebudowę kładki dla pieszych nad Jeziorem Mikołajskim. Kładka znajduje się na przesmyku jezior: Mikołajskie i Tałty w najwęższym miejscu szlaku. Jej obecna wysokość powoduje, że część statków pasażerskich ma trudności z przepłynięciem pod nią. W celu udrożnienia szlaku konieczna jest całkowita wymiana ustroju nośnego kładki wraz z olinowaniem, podwyższenie filaru i pylonu kładki. W ramach inwestycji z dna jeziora zostaną także usunięte ruiny przedwojennego, zdetonowanego mostu, które uniemożliwiają ruch żeglowny na jednej połowie przesmyku łączącego jeziora. Inwestycja została zrealizowana.

Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie. Przebudowa jest trzecim etapem prac mających na celu zwiększenie jego dostępności dla jednostek pływających po wodach szlaku WJM. Projekt obejmuje umocnienie i zagospodarowanie ok.230 mb nabrzeża wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa – w zakresie zagospodarowania nabrzeża, oświetlenie brzegu) oraz służącą obsłudze żeglarzy i klientów żeglugi pasażerskiej, a także skomunikowanie z istniejącą ekologiczną mini przystanią żeglarską (ekomarina). Projekt zapewnia także dostosowanie przystani do obsługi osób niepełnosprawnych , w tym budowę schodów terenowych (50m) wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych (85 m). Inwestycja została zrealizowana.

Etap II A

udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy. Projekt jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z gminami Mikołajki, Miasto Giżycko, Pisz i Ruciane-Nida.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.02-28-0001/17-00 z dnia 29.12.2017 roku. Wartość ogółem inwestycji to ok. 55,79 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia projektu: XII. 2020r.

Zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

Przebudowa nabrzeża Jeziora Mikołajskiego. Nabrzeże w formie promenady po wschodniej stronie Jeziora Mikołajskiego. Nastąpi: olarsenowanie (zabezpieczenie przed erozją wodną) i miejscowe pogłębienie nabrzeża (ułatwienie cumowania większych jednostek), utworzenie infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających w tym: punktów poboru wody, odprowadzenia ścieków z jachtów oraz poboru prądu dla jednostek pływających, toalet, budowy pomostów (zwiększenie ilości miejsc do cumowania), niezbędnej małej architektury itp. Nabrzeże zostanie także skomunikowane z ulicą Kajki poprzez schody wejściowe o długości około 50 m. Planowana długość przebudowywanego nabrzeża to ok.1,25 km.

Przebudowa nabrzeża Jeziora Niegocin od Kanału Giżyckiego do molo. Nabrzeże Jeziora Niegocin stanowi integralny element szlaku wodnego. Nastąpi: przebudowa basenów nadbrzeżnych nad Jeziorem Niegocin, przebudowa umocnień brzegowych, przebudowa i wydłużenie pirsu wraz ze slipami, przebudowa nadbrzeżnego placu klubowego do obsługi żeglarzy, budowa nadbrzeżnych ciągów pieszych do obsługi terenów portowych.

Przebudowa nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku. Inwestycja obejmuje przebudowę nabrzeża na odcinku 290 mb, jego umocnień, utworzenie infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających w tym: punktów poboru wody, odprowadzenia ścieków z jachtów oraz poboru prądu dla jednostek pływających, ustawienie sygnalizacji świetlnej szlaku wodnego, wymianę dalb, pogłębienie szlaku, skomunikowanie nabrzeża z miejskimi ciągami komunikacyjnymi poprzez przebudowę ciągu pieszego.

Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez przebudowę kładki nad Kanałem Giżyckim na przedłużeniu ul. 3 Maja.

Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy w Piszu. Przebudowa w celu zapewnienia obsługi jednostek pływających w Piszu w pobliżu połączenia z Jeziorem Roś obejmie: umocnienie i zagospodarowanie  nadbrzeża (2,75 km), utworzenie basenu portowego wraz zagospodarowaniem terenu służącym obsłudze jednostek pływających, wykonanie miejsc do cumowania wraz pomostami, skomunikowanie nabrzeża rzeki z najbliższymi ciągami komunikacyjnymi, w tym modernizację ciągu komunikacyjno-spacerowego wzdłuż rzeki wraz z oświetleniem.

Przebudowa nabrzeża Jeziora Nidzkiego. Przebudowa obejmuje wzmocnienie nabrzeża jeziora wraz z budową pomostów pływających do obsługi ruchu wodnego w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej i ul. Żeglarskiej. Zaplanowane roboty budowlane mają na celu zabezpieczenie istniejącego nabrzeża przed destrukcyjnym wpływem czynników zewnętrznych takich jak wody powierzchniowe stojące, wody opadowe i ewentualne przemieszczanie mas gruntu od strony skarpy. Brzeg jeziora zostanie umocniony palisadą, a skarpa siatką zabezpieczającą. Prace obejmą  infrastrukturę służącą obsłudze żeglarzy wodniaków (pomosty pływające wraz z infrastrukturą, slip, małe zaplecze sanitarne, mała architektura itp.). Inwestycja została zrealizowana.

Etap II B

przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Projekt jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Nr RPWM.06.02.02-28-0001/18-00 z dnia 29.11.2018 roku. Wartość ogółem inwestycji to ok. 72,73 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia projektu: VI. 2021r.

Zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego. Kanał łączący Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Najdłuższy kanał mazurski na szlaku od Mikołajek do Giżycka w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 2,36 km kanału.

Przebudowa i umocnienie części Kanału Giżyckiego/ Łuczańskiego. Łączy on jeziora Niegocin i Kisajno. Przechodzi przez zachodnią część Giżycka. Prace remontowe obejmą 2,13 km kanału.

Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego. Kanał łączy jeziora Kotek i Szymon na szlaku od Mikołajek do Giżycka w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 1,92 km kanału.

Przebudowa  i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego. Kanał łączy jeziora Kotek i Tałtowisko na szlaku od Mikołajek do Giżycka jest w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 0,47 km kanału.

Przebudowa  i umocnienie Kanału Tałckiego. Kanał łączy jezioro Tałtowisko z jeziorem Tałty na szlaku od Mikołajek do Giżycka jest w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 1,6 km kanału.

Etap III

remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin. Projekt będzie realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie. Przewidywany termin zakończenia projektu: XII. 2021r.

Zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

Remont śluzy „Guzianka I”. Śluza łączy główny system jezior mazurskich (przez jezioro Bełdany) z miastem Ruciane-Nida, z Jeziorem Nidzkim oraz z mniejszymi jeziorami Guzianka Mała i Guzianka Wielka (poziom wody wyższy o około 2 m, od większości zbiorników żeglownych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich). Obiekt wymaga kompleksowego remontu. Długość śluzy, która musi zostać poddana remontowi to ok. 50 m.

Remont śluzy i jazu w Karwiku. Śluza jest elementem szlaku komunikującym Kanał Jegliński, a co za tym idzie Jezioro Roś z Jeziorem Seksty i dalej Jeziorem Śniardwy. Zakres rzeczowy planowanych prac obejmuje remont wrót, modernizację elektrycznych napędów wrót,wzmocnienie podłoża pod głowami, remont sterówki i ogrodzenia śluzy.

Udrożnienie szlaku wodnego poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami. Przedsięwzięcie to będzie realizowane na kilku odcinkach szlaku, w związku z tym będzie miało charakter multilokalizacyjny. Prace będą prowadzone w wyszczególnionych miejscach: Jez. Roś na połączeniu z Kanałem Jeglińskim, połączenie jez. Seksty z jez. Śniardwy, połączenie jez. Śniardwy z jez. Mikołajskim, jez. Tałtowisko na połączeniu z Kanałem Grunwaldzkim, na połączeniach jezior Kotek i Szymon z Kanałem Mioduńskim, wejście do Kanału Niegocińskiego z jez. Niegocin. Mielizny te zagrażają bezpieczeństwu żeglugi, szczególnie w latach suchych. Ich likwidacja wymaga wykonywania robót bagrowniczych. Prace obejmują pogłębienie wyżej wymienionych kanałów na szlaku WJM i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych, łącznie ok. 100 tys. m3.

Przebudowa zaplecza technicznego do obsługi szlaku w Mikołajkach (nabrzeże Jeziora Mikołajskiego) i Giżycku (nabrzeże Jeziora Niegocin) wraz z przebudową wyciągu dla statków (2 zadania inwestycyjne). Przebudowa brzegów (umocnienie, pogłębienie, przebudowa miejsc do cumowania jednostek, przebudowa wyciągu dla statków obsługi technicznej szlaku WJM) dotyczy terenów należących do RZGW, stanowiących zaplecze techniczne do obsługi całego szlaku WJM. Na planowanych do przebudowy i umocnienia nabrzeżach stacjonować będą jednostki wodne związane z utrzymaniem szlaku. Łączna długość planowanego do przebudowy nabrzeża to 650 m.

Przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra. Kanał mazurski na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w północnej części zatoki Tajt Kanał łączy Jezioro Tajty z Jeziorem Kisajno. Kanał w złym stanie technicznym. Przebudowa obejmuje 160 m umocnień kanału.

Przebudowa, udrożnienie i umocnienie Kanału Węgorzewskiego i rzeki Węgorapy na odcinku Jezioro Mamry – Węgorzewo. Jest to kanał, który wraz z rzeką stanową część głównego szlaku żeglownego WJM, tj. na podejściu od jez. Mamry do m. Węgorzewa. Jego długość wynosi 920 m, natomiast rzeki na tym odcinku 1020 m. Ponieważ kanał jak i umocnienia rzeki są w złym stanie technicznym, przebudowa obejmuje 920 m umocnień kanału i 1020 m rzeki.

Udrożnienie kanału Śniardwy – Roś. Kanał stanowi połączenie Jezior: Śniardwy – Roś, przy czym do żeglugi wykorzystywany jest odcinek do jazu w miejscowości Kwik. Zakres rzeczowy obejmuje udrożnienie lokalnych spłyceń, remont umocnień obok jazu w Kwiku na odcinku ok. 275 m.