Podpisano dziś umowę na realizację robót budowlanych na przebudowę umocnień Kanału Piękna Góra, jego udrożnienia wraz z małą korektą główki wyjściowej na jezioro Kisajno.

Kanał Piękna Góra to kanał mazurski szlaku jez. Kisajno – jez. Niegocin na drodze wodnej Pisz – Węgorzewo Wielkich Jezior Mazurskich. Obecne ubezpieczenie brzegowe typu palowo – faszynowego jest w złym stanie technicznym.

Dlatego też jego przebudowa została włączona do szerokiego przedsięwzięcia dotyczącego budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a PGW WP Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na podstawie umowy dofinansowania ze środków EFRR zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

Dziś podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych oraz umowa na nadzór inwestorski budowy. Koszt wykonania prac budowlanych to 2 808 547,99 zł. Jest to pierwsza umowa na roboty budowlane zawierana w ramach etapu III.

Przebudowa obejmuje 140 m umocnień kanału wraz z małą korektą główki wyjściowej na jez. Kisajno, udrożnienie kanału do głębokości 1,6 m a także udrożnienie 50 m odcinka zatoki jez. Tajty przed kanałem. Szerokość kanału wynosi od 18 do 24 m. Remont pozwoli na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na szlaku Bocznym jez. Kisajno – jez. Niegocin a także zapewni właściwe parametry klasy drogi wodnej (I A). Zastosowana technologia ścianek szczelnych stalowych zwieńczonych oczepem żelbetowym pozwoli na długotrwałe i bezobsługowe jego użytkowanie w przyszłości.

Więcej o całym projekcie przebudowy i budowy infrastruktury szlaku Wielkich Jezior Mazurskich tutaj.

Pozostałe zadania w ramach ETAPU III:

  1. W dn. 28.04. br. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla Kanału Węgorzewskiego i rzeki Węgorapy (przetarg w dwóch częściach). Szacunkowa wartość zamówienia to 50 mln zł. W dn. 6.07 br. otwarte zostały oferty, których wpłynęło: 9 szt. dla Kanału Węgorzewskiego oraz 6 szt. dla Węgorapy. W dn. 31.08 ogłoszony został wybór wykonawcy – dla obydwu części – Doraco z Gdańska.
  2. W dn. 16.08 ogłoszone zostało postępowanie przetargowe dot. NI dla Kanału Węgorzewskiego oraz rzeki Węgorapy (przetarg krajowy). W dn. 24.08 oferty zostały otwarte, wpłynęła tylko jedna. Trwa jej sprawdzanie.
  3. Trwa przygotowywanie przetargu na roboty budowlane dot. Zaplecza w Mikołajkach. Jego wszczęcie planowane jest na koniec września br.
  4. W bieżącym roku planowane jest jeszcze wszczęcie postępowań przetargowych na roboty budowlane dotyczące: śluzy Guzianka I, śluzy Karwik. Trwają prace nad projektami wykonawczymi dla tych zadań.
  5. W dn. 29.06 wydana została decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym dla Kanału Śniardwy-Roś. Z uwagi na fakt, iż zadanie nie posiada kompletu decyzji administracyjnych, zawarta umowa o dofinansowanie jest umową warunkową. Do czasu  pozyskania kompletu decyzji, brak jest możliwości refundacji poniesionych wydatków. PGWWP wystąpił o wydłużenie umowy warunkowej do 30 listopada br. w celu pozyskania brakujących decyzji. We wrześniu br. PGWWP planuje wystąpić o pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót budowlanych dla Kanału Śniardwy-Roś.

ETAP II b:

  1. Trwają roboty budowlane związane z Kanałami: Tałckim, Mioduńskim i Szymońskim.
  2. W dn. 30 lipca br. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych na Kanale Grunwaldzkim. WINB w Olsztynie wydał decyzję dot. umorzenia wydania pozwolenia na użytkowanie.  W bieżącym tygodniu odbędzie się odbiór końcowy przedmiotu umowy.
  3. Do końca IV kwartału br. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane dla ostatniego, piątego kanału – Kanał Giżycki. Zadanie oczekuje na zmianę decyzji wodnoprawnej. Z informacji uzyskanej z MI, decyzja jest w chwili obecnej w podpisie. Kolejnym etapem będzie pozyskanie decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę, po której uzyskaniu możliwe będzie wszczęcie postępowania przetargowego.