W dniu 29 września 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie zabezpieczenia brzegów rzeki Węgorapy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”  a Korporacją Budowlaną DORACO Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Koszt wykonania prac budowlanych to 21 857 993,15 zł. Jest to druga umowa na roboty budowlane zawierana w ramach etapu III projektu budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich.

Rzeka Węgorapa to rzeka żeglowna w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich, która jest częścią szlaku żeglownego Pisz- Węgorzewo. Na odcinku od wypływu z jez. Mamry do Kanału Węgorzewskiego ma długość ok 1 022 m i szerokość 25÷60 m. Około 1 km poniżej wylotu z jeziora Mamry rzeka skraca bieg Kanałem Węgorzewskim, odcinając starorzecze sztuczną wysepką. Następnie kanał ponownie łączy się ze starorzeczem i wpływa do odcinka portowego w mieście Węgorzewo. Odcinek miejski ma długość około 800 m i kończy się na jazie „Zamek” który podpiętrza wodę na odcinku portowym w Węgorzewie do wymaganego stanu wody żeglownej i reguluje odpływ do dolnego stanowiska na nieżeglownym już odcinku rzeki Węgorapy.

Podpisana umowa obejmue prace polegające na rozbiórce istniejących, zniszczonych, niespełniających swojej funkcji umocnień brzegowych i wykonaniu nowego umocnienia brzegów rzeki Węgorapy, a także na naprawie zniszczonych umocnień – spełniających swoje funkcje techniczne oraz na odbudowie kamiennej kierownicy i na nadbudowie istniejącego narzutu kamiennego.

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie brzegów rzeki Węgorapy przed rozmywaniem spowodowanym zarówno przez naturalne procesy powodujące erozję brzegu, jak i przez jednostki pływające na wodach rzeki Węgorapy. Przedsięwzięcie ma także na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi poprzez uzyskanie odpowiedniej głębokości tranzytowej i szerokości drogi wodnej. Dzięki realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące cele długoterminowe:
• poprawa bezpieczeństwa żeglugi i turystyki wodnej,
• wzrost bezpieczeństwa lokalnej społeczności,
• zwiększenie atrakcyjności regionu i jego rozwój społeczno-gospodarczy.

Podpisanie umowy na zabezpieczenie brzegów Węgorapy.
/ Wegorzewo.pl /

W dniu 29 września 2021 r. zawarta została również umowa na nadzór inwestorski – Wykonawcą zostało Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński. Koszt nadzoru to 179 813,70 zł.

Projekt budowlany został wykonany przez Konsorcjum firm: Zakład Projektowo-Wykonawczy „HABUD” Sp. z o.o. z Gdańska (Lider) oraz Zakład Projektowo-Wykonawcy H-BUD Hieronim Szukalski z Sopotu (Partner). Projektant będzie również pełnił nadzór autorski.

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin

Niniejszy projekt jest elementem składowym przedsięwzięcia dotyczącego budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich opisanym
w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru („Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia), stanowiąc jego trzeci etap.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na podstawie umowy dofinansowania ze środków EFRR zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Dofinansowanie ze środków UE: 18 579 294,18 zł, środki BP: 3 278 698,97 zł.