18 lipca br. Bank Ochrony Środowiska podpisał ramowe porozumienie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Deklaracja współpracy dotyczy m.in. wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przygotowania i finansowania inwestycji proekologicznych. Kluczowym elementem porozumienia jest udostępnienie przez BOŚ bezzwrotnego finansowania pochodzącego z unijnego programu ELENA przeznaczonego na sfinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji proekologicznych.

Deklaracja współpracy podpisana w Mikołajkach to kolejna umowa z jednostkami samorządu terytorialnego z wykorzystaniem grantu ELENA. W lipcu BOŚ nawiązał analogiczne umowy z innymi samorządami.

– Współpraca z samorządami w zakresie finansowania lokalnych inwestycji proekologicznych jest jednym z naszych kluczowych celów. Co istotne, realizacja takich projektów będzie miała wpływ nie tylko na poprawę jakości środowiska naturalnego, , ale również na zmniejszenie wydatków gmin  – powiedział Marek Szczepański, Dyrektor ds. Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Banku Ochrony Środowiska.

Środki z grantu ELENA którymi dysponuje BOŚ pozwolą na sfinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania w ramach planowanych inwestycji ekologicznych. Wśród działań możliwych do sfinansowania z grantu są m.in. audyty energetyczne, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii. Samorząd poniesie koszt w wysokości jedynie 10% wartości przygotowania dokumentacji.

Zawarte porozumienie obejmuje kilka obszarów związanych z zielonymi inwestycjami. W jego ramach samorząd może liczyć na wsparcie BOŚ przy projektach mających na celu: poprawę efektywności energetycznej – w tym poprzez montaż instalacji OZE – wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe do zrealizowania są również projekty dotyczące budynków użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego, budowy stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych oraz rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczych.

Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2023 r. z możliwością jego przedłużenia.

Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja techniczna będzie mogła być w szczególności wykorzystana przez samorządy dla uruchomienia inwestycji finansowanych ze środków programów unijnych perspektywy 2021-2027.

Jesienią 2022 r. BOŚ uruchomi specjalny produkt dla samorządów – EKO Pożyczka dla samorządów – który umożliwi sfinansowanie wkładu własnego samorządów w projektach dotacyjnych.

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 to wyjątkowa współpraca 17 samorządów skupionych wokół Wielkich Jezior Mazurskich. Powołane zostało z myślą wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego, kulturowego i gospodarczego dla rozwoju lokalnego w ujęciu systemowym mając jednak mocno na uwadze elementy środowiskowe. Obecnie, korzystając ze środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 realizuje między innymi szereg projektów odnowy i zabezpieczenia infrastruktury szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich czy kanalizowania turystycznego ruchu rowerowego na ustandaryzowanej trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Wiemy, że skarbem tego miejsca jest przyroda. Wiemy, że jest ona osią rozwoju regionu i tym bardziej staramy się aby nasze działania, te opierające się o turystykę czy gospodarczo korzystające z wód i nabrzeży, były jak najmniejszym obciążeniem dla nich. Stąd też wiele projektów realizowanych przez Stowarzyszenie jest bezpośrednio skierowanych na zachowanie dobrej jakości środowiska przyrodniczego lub ograniczających coraz większą antropopresję – powiedział Piotr Jakubowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Burmistrz Mikołajek.

fot. Mateusz Klimek

W najbliższej przyszłości Stowarzyszenie będzie podejmowało się realizacji czterech szerokich projektów ekologicznych. Będą to kolejno projekt budowy systemu odprowadzania ścieków z jachtów na Mazurach, budowy systemu dystrybucji, uzdatniania, poboru wody i oczyszczania ścieków oraz tworzenia zielonej infrastruktury w kontekście rozwoju turystyki i zwiększenia udziału OZE wraz z poprawą efektywności energetycznej i cieplnej.

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jest pierwszym związkiem samorządów w Polsce, które zawarło porozumienie z BOŚ.  Bank podpisał analogiczne deklaracje z miastem Żyrardów, z gminą Gdów (gmina wiejska w woj. małopolskim), oraz z powiatem lipskim (woj. mazowieckie).

ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) to program zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny, utworzony w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Granty pochodzące z programu ELENA mogą być spożytkowane w trzech obszarach: wspierania efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną, zwiększania efektywności energetycznej budynków oraz rozbudowy innowacyjnego transportu miejskiego. Bank Ochrony Środowiska jest obecnie jedynym bankiem w Polsce, który w ramach tego programu może wspierać jednostki samorządu terytorialnego w przygotowaniu i finansowaniu dokumentacji technicznej.

Więcej informacji na temat możliwości nawiązania współpracy przez samorządy z BOŚ znajduje się pod linkiem: https://www.bosbank.pl/korporacje-i-JST/samorzady/oferta-dla-samorzadow

Szczegółowe warunki oraz możliwości uzyskania w BOŚ dofinansowania z programu ELENA dostępne są na stronie internetowej:   https://www.bosbank.pl/inicjatywa-elena

Więcej informacji o działaniach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 można znaleźć tutaj: https://wielkiejeziora.pl/projekty/