Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych poświęconych opracowaniu „Wstępnego studium wykonalności dla zadania pn.: Pętla Mazurska – budowa drogi wodnej łączącej jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy”.

Droga wodna jaką w zamierzeniu ma być Pętla Mazurska składa się z 2 odcinków – części wschodniej i zachodniej. Zakresem analiz została objęta część wschodnia planowanej drogi wodnej o długości ok. 30 km łącząca jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy przez jeziora Wojnowo, Buwełno oraz Tyrkło. 

Obecnie pomiędzy jeziorami Buwełno i Tyrkło nie występuje bezpośrednie połączenie. Są one oddzielone od siebie lądem o długości 1,6 km w linii prostej ze wzniesieniem wysokości około 36 m. Dla zastosowania ciągłości szlaku żeglugowego zaproponowano wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających pokonanie odcinka lądu między jeziorem Buwełno i Tyrkło.

W ramach realizacji studium rozpatrywane są cztery warianty przeprowadzenia wschodniego odcinka Pętli Mazurskiej. Warianty różnią się umiejscowieniem przebiegu drogi wodnej jak i proponowanymi rozwiązaniami technicznymi. Celem analiz zawartych w studium jest wybór wariantu najkorzystniejszego z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i środowiskowych. W ramach wyboru najkorzystniejszego rozwiązania prowadzony jest proces konsultacji społecznych w formie ankiet konsultacyjnych jak i dyskusji.

W dniu 9 listopada odbyło się w Orzyszu spotkanie konsultacyjne a już 14 listopada można wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym on-line (agenda spotkania tutaj, udział w spotkaniu będzie możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na adres: agnieszka.mazurek@anteagroup.pl).

Wypełnioną ankietę (ankieta do pobrania w formacie PDF tutaj) można przesłać na adres e-mail: agnieszka.mazurek@anteagroup.pl

/na podstawie materiałów PGW Wody Polskie/