Dziś, we czwartek 17 listopada, podpisano umowę na remont śluzy Guzianka I pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a firmą Naviga- Stal Sp. z o.o. . Wartość umowy to ponad 16 mln. zł. Jest to kolejny element dużego projektu budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich.

Dziś obyła się konferencja prasowa poświęcona podpisaniu umowy dotyczącej remontu śluzy Guzianka I pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a firmą Naviga- Stal Sp. z o.o. .

Jest to III etap budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Koszt inwestycji to ponad 16 mln zł a zakończenie robót budowlanych zaplanowane jest na listopad 2023r..

Śluza zlokalizowana jest na szlaku bocznym Jeziora Mikołajskiego i Jeziora Nidzkiego. Wybudowana została w 1879 roku, w latach 1899 – 1900 została poddana remontowi zastępując drewnianą konstrukcję ścianami z cegieł i kamienia. Śluza Guzianka I została decyzją Warmińsko – Mazurskiego Konserwatora Zabytków wpisana do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziane są następujące roboty budowlane:

 • Uszczelnienie i wzmocnienie podłoża śluzy, wykonanie drenażu wzdłuż komory śluzy,
 • Remont głowy górnej i dolnej śluzy wraz z kanałami obiegowymi – iniekcje wzmacniające,
  i uszczelniające konstrukcji głów; skucie i odtworzenie powierzchni betonowych; demontaż płyt granitowych na koronie głów, wykonanie płyty żelbetowej i odtworzenie korony z płyt granitowych,
 • Rozebranie i odtworzenie schodów przy głowie dolnej,
 • Remont ubezpieczeń skarp – skucie i odtworzenie płyt żelbetowych; rozebranie i odtworzenie korony ścian komory śluzy z bloków granitowych, wymiana barierek, wymiana drewnianych belek odbojowych,
 • Remont dna komory – powierzchniowe skucie płyty dennej i wykonanie nowej żelbetowej gr.20 cm,
 • Wymiana na nowe wrót górnych i dolnych śluzy, o konstrukcji spawanej, z kładkami komunikacyjnymi,
 • Wymiana zamknięć kanałów obiegowych śluzy,
 • Wymiana napędów i mechanizmów wyciągowych wrót śluzy i kanałów obiegowych z mechaniczno-elektrycznych na elektryczno-hydrauliczne,
 • Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia i napędy wrót i zasuw,
 • Automatyka sterowania napędami i mechanizmami wrót i kanałów obiegowych,
 • Remont istniejącego ubezpieczenia kamiennego skarp awanportu górnego,
 • Rozebranie istniejącego umocnienia palowo-płytowego awanportu dolnego,
  i zastąpienie go ubezpieczeniem w postaci ścianki szczelnej o dł. 10,0 m z oczepem żelbetowym,
 • Remont i uzupełnienie oczepów żelbetowych na istniejących ściankach szczelnych stalowych awanportu dolnego,
 • Wykonanie drenażu wzdłuż projektowanej i istniejącej ścianki szczelnej od strony naziomu,
 • Montaż odbojnic elastomerowych PVC w awanporcie dolnym i kanale dojściowym do śluzy,
 • Uzupełnienie zapadlisk i osunięć gruntu na skarpach i za oczepami w awanporcie dolnym,
 • Remont istniejącego ubezpieczenia z trylinki skarp awanportu dolnego,
 • Wykonanie robót odmulających w górnym i dolnym stanowisku śluzy oraz komorze śluzy. Celem prac odmulających jest uzyskanie rzędnej dna: w stanowisku dolnym nie wyższej niż 113,50 m n.p.m., w stanowisku górnym nie wyższej niż 115,60 m n.p.m. oraz komorze śluzy 113,60 m n.p.m. w celu przywrócenia odpowiedniej głębokości tranzytowej szlaku żeglownego,
 • Rozbiórka i wybudowanie pomostu dla łodzi strażniczych w awanporcie górnym,
 • Uzupełnienie (naprawa istniejących i wykonanie nowych) urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • Rozbudowa i remont sterówki (wym. 8,53×5,80) śluzy w zakresie: wymiana okien, termoizolacja ścian budynku, wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem, wymiana instalacji elektrycznej, wyposażenie sterówki w węzeł sanitarny,
 • Wykonanie przyłączy wod-kan do budynku sterówki,
 • Remont budynku gospodarczego w zakresie: wymiana pokrycia dachowego (2xpapa na lepiku), wymiana odeskowania ścian budynku, wykonanie orynnowania budynku, wykonanie instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej,
 • Remont masztu kratowego,
 • Roboty wykończeniowe: obsiew mieszanką traw, posadzenie krzewów ozdobnych, wymianę ogrodzenia posesji śluzy, ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego, oświetlenie śluzy, nagłośnienie komory i awanportów górnego i dolnego śluzy, montaż systemu AV wyposażonego w kamery HD z nagrywaniem w komorze śluzy i awanportach, ustawienie sygnalizacji świetlnej i informacyjnej, ustawienie tablic RPO.

Roboty remontowe śluzy będą wykonywane z lądu i wody. Główne prace remontowe będą wykonywane pod osłoną gródzi budowlanych od strony wody górnej i wody dolnej. Gródź budowlana od strony WG zostanie wykonana w postaci ścianki szczelnej stalowej umieszczonej bezpośrednio powyżej głowy górnej śluzy. Docelowo zostanie ona obcięta na poziomie dna stanowiska górnego i połączona z betonami głowy górnej śluzy żelbetową płytą.

Długość w planie grodzy budowlanej od strony WG wynosi 18mb, wysokość grodzy 3,33m, a długość zastosowanych ścianek szczelnych 10,0m.

Gródź budowlana od strony WD zostanie wykonana w postaci ścianki szczelnej stalowej umieszczonej na wejściu do awanportu dolnego śluzy. Docelowo zostanie ona obcięta na poziomie dna stanowiska dolnego i będzie stanowiła próg zabezpieczający dno awanportu dolnego przed zamulaniem i rozmyciami.

Długość w planie grodzy budowlanej od strony WD wynosi 14mb, wysokość grodzy 3,30m, a długość zastosowanych ścianek szczelnych 10,0m.

Obszar między grodzami będzie odwadniany powierzchniowo. Bezpośrednio powyżej grodzy budowlanej od strony WD przewiduje się wykonanie rząpi z kręgów perforowanych i umieszczenie tam pomp zatapialnych.

Prace odmulające w górnym i dolnym stanowisku będą prowadzone z wody z wykorzystaniem koparek na barkach, pogłębiarek i barek transportowych.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa drogi wodnej szlaku bocznego Jez. Mikołajskie – Jez. Nidzkie. Śluza łączy główny system jezior mazurskich (przez jezioro Bełdany), z miastem Ruciane-Nida, z Jeziorem Nidzkim poprzez mniejsze jeziora:  Guzianka Mała i Guzianka Wielka (poziom wody wyższy o około 2 m, od zbiorników żeglownych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich).

Dzięki realizacji zadania nastąpi:

 • wzrost bezpieczeństwa zarówno żeglarzy jak i lokalnej społeczności,
 • zwiększenie atrakcyjności regionu i jego rozwój społeczno-gospodarczy,
 • wzrost komfortu użytkowników szlaku żeglownego Jez. Mikołajskie – Jez. Nidzkie
  w trakcie pokonywania różnicy piętrzenia między jez. Bełdany i Guzianka Wielka
 • kompleks obydwu śluz tj. śluzy Guzianka II i Guzianka I po jej remoncie pozwoli na bezproblemowe pokonywanie piętrzenia jednocześnie jednostkom żeglugi profesjonalnej jak również żeglugi rekreacyjnej.

Remont śluzy realizowany jest w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej
z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy Guzianka I, śluzy i jazu w Karwiki, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów
i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior Mikołajskie i Niegocin.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.