5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027”. Warmia i Mazury są jednym z dziewięciu województw, w których programy regionalne zostały zatwierdzone.

„Przyjęty program odzwierciedla szczególne potrzeby, wyzwania i możliwości stojące przed regionem, wyznaczając drogę do przemyślanych inwestycji poprzez następne 7 lat. Patrząc w przyszłość widzimy, że oczywiste i „proste” projekty infrastrukturalne powoli na Warmii i Mazurach się kończą. Sieć dróg ekspresowych jest niemalże domknięta, infrastruktura wodno-ściekowa została dostosowana do standardów unijnych, a podstawowe projekty edukacyjne, rewitalizacyjne i kulturalne są już w większości zakończone. Liczymy więc na nieszablonowe pomysły naszych przyszłych beneficjentów. W końcu naszym wspólnym zadaniem jest realizacja ambitniejszych celów związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową oraz budowaniem odporności w oparciu o liczne atuty województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego na cele klimatyczne przeznaczymy bezpośrednio 37% nowego programu, czyli ponad 481 milionów euro, a działania związane z cyfryzacją administracji oraz rozwojem umiejętności cyfrowych to kolejne ponad 63 milionów euro” – mówi Angela Martinez-Sarasola, kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

W lipcu 2022 r. budżet programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 został zwiększony po negocjacjach „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki spójności 2021–2027 w Polsce” i zmianach w alokacjach innych programów. Dzięki czemu finalnie Warmia i Mazury uzyskają rekordowe wsparcie w wysokości 1 785 884 688 euro. Program FEWiM (projekt programu zatwierdzony przez KE) stanowi przede wszystkim odpowiedź na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030”, a jego główny cel wynika również z polityk Unii Europejskiej oraz strategii krajowych.

„Głównym celem programu jest transformacja regionu  przy zapewnieniu przestrzeni dla jego rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańców” – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – „Środki unijne wdrażane w latach 2021-2027 poprawią wygląd naszych miast, zabezpieczą czystość powietrza i wód, rozwiną gospodarkę, ale także zwiększą dostępność do dóbr i usług publicznych, zwłaszcza dla osób, dla których dostęp do nich jest szczególnie utrudniony”.

Więcej o programie – na nowej stronie www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl.

/tekst na podstawie: https://rpo.warmia.mazury.pl, dostęp 7.12.2022/