Dziś, we środę 21.12.2022 r., zatwierdzona została strategia rozwoju krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tym samym samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Wielkiej Jeziora Mazurskie 2020 przyjęły kierunki i projekty rozwojowe dla wspólnych, ponadlokalnych działań. Podstawą ma być wzrost konkurencyjności turystycznej z zachowaniem wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.

Podczas ostatniego w tym roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zatwierdzona została zaktualizowana strategia rozwoju tej właśnie części Mazur. 17 samorządów lokalnych, 14 gmin i 3 powiaty, zdecydowało się na weryfikację kierunków rozwoju dostosowując je do zmian w otoczeniu oraz już osiągniętych razem sukcesów. Współpracujące ze sobą ściśle od 2015 roku jednostki realizują kluczowe dla regionu inwestycje w turystykę, promocję gospodarczą, sprawną administrację czy edukację. W fazach końcowych są projekty budowy i przebudowy infrastruktury szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich, budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej a zrealizowano już działania z zakresu cyfryzacji, promocji gospodarczej i rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół średnich.

Skala i jakość z jaką podchodzą do realizacji zadań samorządy Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jest godna pochwały – mówi obecna na uroczystym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Jolanta Piotrowska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Taka forma współpracy JST oraz skupienie na realnych i jednocześnie ambitnych celach wpływa nie tylko na rozwój tej części regionu ale taż na całe województwo. Liczymy, iż aktualna strategia i konkretne, wskazane w niej kluczowe projekty znacząco poprawią atrakcyjność krainy Wielkich Jezior Mazurskich – kontynuuje Marszałek Piotrowska.

Zaktualizowana strategia opiera rozwój na czterech, wzajemnie powiązanych celach strategicznych i w ich ramach wyznaczonych pięciu kierunkach działań, tj. wysokiej jakości środowisko przyrodnicze i zasobne jeziora, nowoczesna edukacja – konkurencyjny rozwój, integracja i aktywizacja społeczna i kulturalna – tożsamość i zaufanie, inwestycje komunikacyjne, przedsiębiorczość i satysfakcjonująca praca oraz regionalne produkty turystyczne.

Są to działania, których realizacja będzie możliwa między innymi dzięki  środkom unijnym w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027.  Stowarzyszenie już wykonało dużą pracę przygotowując się do nowej, aktualnej już perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy 12 konkretnych projektów partnerskich, a już dziś wiemy, że 6 z nich zyskało akceptację Zarządu Województwa i znalazło swoje miejsce jako projekty kluczowe w regionalnym programie operacyjnym dla województwa – mówi Piotr Jakubowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i jednocześnie Burmistrz Mikołajek.

W kolejnych miesiącach planowane jest podpisanie umów partnerskich i intensywne przygotowania do zawarcia umów o dofinansowanie projektów na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich takich jak: system odbioru ścieków z jachtów, modernizacja systemu poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, oczyszczania ścieków oraz gospodarowania wodami opadowymi, rozbudowa zielonej infrastruktury chroniącej brzegi i same jeziora, zwiększenie udziału energii odnawialnej i poprawa efektywności energetycznej, rozwój Mazurskiej Pętli Rowerowej czy utworzenie sieciowego Mazurskiego Szlaku Kulturowego. Wartość tych inwestycji została oszacowana na 704 miliony zł.