Dziś w Warszawie uroczyście przekazano plac budowy inwestycji remontu Kanału Łuczańskiego. Przedstawiciele PGW Wody Polskie i wykonawca robót ustalili szczegółowy plan działania. Koszt robót to prawie 68 mln zł z czego większość stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Umowa na remont Kanału Łuczańskiego (wcześniej: Giżyckiego) podpisano pod koniec grudnia 2022 roku a już dziś przekazano plac budowy. Firma realizująca inwestycję zobowiązana jest zakończyć go do końca listopada 2023 r. Remont Kanału Giżyckiego jest jednym z elementów projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka.

Remont Kanału Giżyckiego obejmie budowę umocnień brzegowych, a na odcinkach cumowniczych zostaną zainstalowane odbojnice gumowe i poldery cumownicze. Po obu brzegach kanału w rozstawie co 200 m zostaną umocowane metalowe drabinki wkomponowane w obrys oczepu.

Powstaną nowe schodki zejściowe na skarpach oraz wyloty odprowadzające wody opadowe. W oparciu o wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na kilku odcinkach zostaną wykonane prace konserwacyjne dna kanału, polegające na usunięciu naniesionego materiału rzecznego do uzyskania minimalnej głębokości kanału – 1,6 m.

Remont obejmie także wieżę i maszt nawigacyjny od strony jeziora Niegocin i Kisajno. W pobliżu kanału zostaną zainstalowane tablice informacyjne wraz z oświetleniem. Teren po przeprowadzonych pracach remontowych zostanie uporządkowany.

Ze względów bezpieczeństwa na czas realizacji prac remontowo-budowlanych Kanał Giżycki zostanie zamknięty dla wszystkich użytkowników drogi wodnej. Szczegółowe informacje będą udostępnione w komunikatach nawigacyjnych.

Kanał Giżycki to kolejny mazurski kanał, który będzie wyremontowany przy wsparciu funduszy europejskich. Wcześniej wyremontowano kanały: Grunwaldzki, Tałcki, Piękna Góra i Mioduński. Kontynuowane są prace modernizacyjne kanałów: Szymońskiego i Węgorzewskiego, rzeki Węgorapy, a także stopnia wodnego w Karwiku, który jest jedną z głównych budowli piętrzących decydujących o rozrządzie wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Wyremontowana zostanie również śluza Guzianka I.


Opis obiektu:

Kanał Giżycki jest kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz – Węgorzewo. Zlokalizowany jest on w km 61+80– 63+93 w/w szlaku na terenie gminy miejskiej i gminy wiejskiej Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko – mazurskie. Posiada on długość 2130 m i szerokości od 15,0 m do 20,0 m na odcinkach prostych oraz od 23,0 do 31,0 m na łukach. Minimalna szerokość kanału wynosi 10,0 m –  w świetle przyczółków mostu drogowego obrotowego. Głębokość kanału w chwili obecnej w jego osi waha się od 1,4 m do 2,4 m.

Kanały łączące system Wielkich Jezior Mazurskich zostały wybudowane już w XVIII w. i stanowią charakterystyczny element krajobrazu Krainy Wielkich Jezior, Pojezierza Mazurskiego. Pierwsze kanały wodne łączące jeziora na szlaku Niegocin, Kisajno i Tałty zostały zbudowane w latach 1765-1772. W latach 50-tych XIX wieku kanały poszerzono i otwarto sieć żeglugi parowej. Obecnie Kanał Łuczański (Giżycki) jest kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz – Węgorzewo.

Inwestycja pozwoli na utrzymanie historycznych funkcji tego obszaru oraz na utrzymanie charakterystycznego dla Krainy Wielkich Jezior krajobrazu kulturowego.

Przebudowa Kanału Łuczańskiego (Giżyckiego) ma na celu przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego Kanału, poprawę drożności kanału oraz jego lepsze wykorzystanie dla celów żeglugowych, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi wodnej.

Zakres rzeczowy zadania:

 • roboty przygotowawcze, które obejmują m.in.: organizację placu budowy, zabezpieczenie drzew znajdujących się w obrębie prac, wyznaczenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych, wyznaczenie miejsca docelowego odkładu wydobytego urobku, założenie reperów roboczych przez geodetę, wstępny pomiar batymetryczny, wykonanie tymczasowego oznakowania szlaku żeglownego na czas prowadzenia robót, po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Białymstoku;
 • wykonanie tablic informacyjnych oraz tablicy pamiątkowej wraz z montażem, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym;
 • prace umocnieniowe, które obejmują m.in.: wykonanie demontażu starych umocnień brzegowych (wraz z wywozem i utylizacją) i wbudowanie nowych umocnień brzegowych zgodnie z dokumentacją projektową, geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót umocnieniowych;
 • wykonanie odbojnic gumowych i polerów cumowniczych na odcinkach przewidzianych do cumowania;
 • wykonanie drabinek stalowych wejściowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, na przemian po obu brzegach kanału w rozstawie 200m na jednym brzegu, wkomponowanych w obrys oczepu;
 • odtworzenie i wykonanie nowych schodków zejściowych na skarpach w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej;
 • wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do kanału;
 • wykonanie tymczasowego zabezpieczenia przyczółka przy moście kolejowym;
 • prace udrożnieniowe, wykonywane zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmują m.in.: odcinkowe wykonanie usunięcia naniesionego z nurtem namułu i rumoszu tak, aby uzyskać dla minimalnego poziomu wody w kanale (115,55 m n.p.m. [Kr60]) minimalną głębokość 1,60 m, z transportem wydobytego urobku na miejsce odkładu, po uprzednim przeprowadzeniu badań masy przeznaczonej do wydobycia z dna kanału, a także pomiar batymetryczny – powykonawczy;
 • prace remontowe wieży i masztu nawigacyjnego od strony jeziora Niegocin i Kisajno;
 • wykonanie tablic świetlnych (paneli) informacyjnych w technologii LED na obydwu wlotach do kanału w celu informowania o otwarciu bądź zamknięciu obrotowego mostu drogowego wraz z dokonaniem integracji istniejących systemów informacyjnych Urzędu Miasta w Giżycku (4 szt. tablic) oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku (3 szt. tablic);
 • wykonanie oświetlenia ubezpieczenia brzegowego wkomponowanego w obrys oczepów Kanału Łuczańskiego od wlotu Kanału z jeziora Niegocin do kładki dla pieszych wraz z przyłączami do skrzynek rozdzielczych;
 • prace wykończeniowe (doprowadzenie terenu budowy do stanu z przed rozpoczęcia wykonywania robót, lub lepszego), plantowanie skarp nasypu, obsiew mieszanką traw;
 • oznakowanie docelowe winno być ustawione na konstrukcjach nośnych zapewniających stabilność oznakowania, wykonanych na wzór istniejących i musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 28.04.202003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072);
 • pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub decyzji o umorzeniu postępowania.

/materiały: PGW Wody Polskie/