Dziś podpisano kolejną umowę w ramach dużego projektu nabrzeżowego. Tym razem na przebudowę zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku, na północnym brzegu jeziora Niegocin. Prace potrwają do końca roku.

Przedmiotem podpisanej dziś w Warszawie umowy jest przebudowa sąsiadującego z giżycką Ekomariną zaplecza technicznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Giżycku, położonego nad jeziorem Niegocin, na jego północnym brzegu. Zaplecze zlokalizowane jest w km 61,80 szlaku żeglownego Pisz-Węgorzewo.

Basen portowy wraz z bazą zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku stanowi zaplecze do utrzymania szlaków żeglugowych oraz budowli hydrotechnicznych w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich.

Prace będą polegały na remoncie wyciągu podłużnego (slipu) dla statków 40T w tym remoncie budynku maszynowni i sterówki, rozbiórce istniejącego i wykonaniu nowego umocnienia nabrzeży basenu portowego oraz kanału podejściowego wraz z główkami na cyplach wejściowych, przebudowie nabrzeża “południowego” od strony jez. Niegocin, pogłębieniu basenu portowego wraz z wlotem od jeziora i kanałem podejściowym dla uzyskania wymaganych przepisami głębokości, przebudowie hangaru łodzi służbowych oraz remoncie magazynu. Do tego zostanie wykonane nowe ogrodzenie, oświetlenie terenu czy tak zwala zielona architektura: humusowanie, obsiew traw, posadzenie krzewów ozdobnych, ustawieniu nowego oznakowania nawigacyjnego, montażu dwóch stanowisk ratowniczych i remoncie masztu rurowego nawigacyjnego.

Niniejszy projekt jest elementem składowym przedsięwzięcia dotyczącego budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich opisanym
w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru („Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia), stanowiąc jego trzeci etap.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy beneficjentem projektu Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na podstawie umowy dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  Wartość całego projektu o nazwie „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szklakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020 wynosi 126 706 111,60 zł a wartość dofinansowania to 106 153 472,35.

Więcej o szerokim projekcie przebudowy szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich przeczytacie TUTAJ.

Szczegóły podpisanej umowy:

Wykonawca dokumentacji projektowej oraz Nadzór Autorski: Energoprojekt – Warszawa S.A.
Wartość dokumentacji projektowej według umowy: 537 510,00 zł
Wartość Nadzorów Autorskich według umowy: 22 140,00 zł
Wykonawca robót budowlanych: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.
Wartość robót budowlanych według umowy: 26 454 528,87 zł
Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą: 09.03.2023 r.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2023 r.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziane są następujące roboty budowlane:

 • roboty przygotowawcze, które obejmują m.in.: organizację placu budowy, roboty pomiarowe, wykonanie tymczasowego oznakowania szlaku żeglownego na czas prowadzenia robót, zabezpieczenie drzew znajdujących się w obrębie prac, wyznaczenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych, wyznaczenie miejsca odkładu nadmiaru gruntu nadającego się do ponownego wykorzystania wydobytego z dna basenu portowego i kanału podejściowego, założenie reperów roboczych przez geodetę, wstępny pomiar batymetryczny dna basenu portowego i kanału podejściowego, wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;
 • remont wyciągu podłużnego (slipu) dla statków 40T wraz z uzyskaniem dopuszczenia urządzenia do eksploatacji, w tym m.in.: remont, ewentualnie wymiana, szyn torowiska wraz z podkładami, remont belek podtorowiska oraz wózków slipu, remont lub wymiana urządzeń wyciągowych slipu, rozbiórka i odtworzenie budynku maszynowni wyciągu, rozbiórka i odtworzenie budynku sterówki wyciągu, remont zasilania i automatyki wyciągu;
 • przebudowę ubezpieczenia brzegu jeziora Niegocin – nabrzeże południowe, w tym m.in.: rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego umocnienia brzegu jeziora Niegocin w postaci ścianki szczelnej stalowej z oczepem żelbetowym, reprofilację skarpy dostosowanej do nowego ubezpieczenia brzegu, remont drogi gruntowej prowadzącej na cypel, nasadzenie drzew, demontaż i montaż nowego oznakowania nawigacyjnego, łącznie z renowacją nabieżnika w formie masztu rurowego na wejściu do basenu portowego;
 • przebudowę nabrzeża basenu portowego, w tym m.in.: rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego ubezpieczenia nabrzeża postaci ścianki szczelnej stalowej z oczepem żelbetowym, odtworzenie terenu i powierzchni wzdłuż ubezpieczeń nabrzeża, rozbiórkę i odtworzenie zjazdu dla koparek wjeżdżających na barki, remont przyczółków w obrębie hangaru wodnego, modernizacja przyłącza energetycznego w celu zasilenia budynku hangaru wraz z oświetleniem nabrzeża północnego basenu portowego, wyposażenie ubezpieczeń brzegów basenu portowego w drabinki zejściowe wkomponowane w obrys oczepu, odtworzenie istniejących i montaż nowych odbojnic na nabrzeżu basenu, montaż urządzeń cumowniczych w odległościach co 12 m;
 • przebudowę główek wejściowych (wschodniej i zachodniej) od strony jeziora Niegocin, w tym m.in.: rozbiórkę istniejących płyt betonowych na koronie główek, rozbiórkę istniejącego ubezpieczenia brzegów główek i wykonanie nowego ubezpieczenia, uzupełnienie ubytków gruntu wewnątrz korpusu główek z zagęszczeniem, odtworzenie nawierzchni główek z płyt żelbetowych;
 • odmulenie dna basenu portowego i kanału podejściowego (po wykonaniu całości umocnień wraz z elementami w nich występującymi) tak, aby uzyskać dla minimalnego poziomu wody w Jeziorze Niegocin (115,55 m n.p.m. [Kr60]) minimalną głębokość 2,20 m (ze względu na II klasę drogi wodnej – jez. Niegocin). Wydobyty z dna grunt będzie wykorzystany do formowania terenu poza umocnieniami brzegów (piaski, żwiry) wraz z zagospodarowaniem ewentualnego nadmiaru gruntów jak i gruntów nienadających się do wykorzystania (namuły) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;
 • modernizację hangaru łodzi służbowych, w tym m.in.: remont podziemnej/podwodnej części konstrukcji hangaru, rozbiórkę nadziemnej części hangaru, wykonanie nowej nadziemnej części hangaru bez zmiany konstrukcji i wymiarów w planie, wykonanie nowej konstrukcji połaci dachowej (dach dwuspadowy) wraz z jej odwodnieniem, wykonanie wrót od strony elewacji zachodniej hangaru wraz z montażem automatyki, wykonanie wrót od strony basenu portowego wraz montażem automatyki (lokalizacja i gabaryty jak w stanie istniejącym), wykonanie instalacji elektrycznej w hangarze, demontaż i ponowny montaż oświetlenia zewnętrznego;
 • roboty wykończeniowe w tym m.in.: odnowienie elewacji, drzwi i pokrycia dachu w budynku magazynowym przy nabrzeżu południowym, obsiew terenu mieszanką traw, posadzenie krzewów ozdobnych, ustawienie oznakowania nawigacyjnego, naprawa/odtworzenie istniejącego ogrodzenia, ustawienie dwóch kompletnych stanowisk ratowniczych, geodezyjną inwentaryzację wykonanych robót.
 • pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie każdego z obiektów od właściwych instytucji, w tym dopuszczenie do użytkowania slipu (wyciągu dla statków Q=40T) lub decyzji o umorzeniu postępowań

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa korzystania ze stanowisk do cumowania przy nabrzeżach basenu jak również innych urządzeń portu technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku. Obecny stan wskazywał na pilną potrzebę wykonania prac remontowych zarówno ubezpieczeń brzegowych basenu portowego jak również umocnienia brzegowego nabrzeża od strony jeziora Niegocin, bezpośrednio narażonego na wzmożone falowanie. Remont wyciągu dla statków umożliwi jego bezpieczne i komfortowe użytkowanie podczas prac remontowych i konserwacyjnych jednostek pływających używanych przez PGW Wody Polskie. Poprawa warunków korzystania z infrastruktury portowej zaplecza przez pracowników administratora wód, przełoży się w sposób bezpośredni na optymalizację ich działań w szczególności związanych z obsługą szlaków żeglownych na Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Dzięki realizacji zadania nastąpi:

 • pośrednio – wzrost bezpieczeństwa zarówno żeglarzy jak i lokalnej społeczności dzięki sprawniejszemu działaniu administratora wód
 • konsekwencją powyższego będzie zwiększenie atrakcyjności regionu i jego rozwój społeczno-gospodarczy,
 • wzrost komfortu użytkowników szlaków żeglownych na Wielkich Jeziorach Mazurskich a w szczególności na odcinku pomiędzy Mikołajkami a Węgorzewem
 • kompleks obydwu śluz tj. śluzy Guzianka II i Guzianka I po jej remoncie pozwoli na bezproblemowe pokonywanie piętrzenia jednocześnie jednostkom żeglugi profesjonalnej jak również żeglugi rekreacyjnej

/notatka na podstawie materiałów prasowych PGW Wody Polskie/