Ostatnie dni października samorządowcy i muzealnicy obszaru Wielkich Jezior Mazurskich mieli okazję wykorzystać na nawiązanie szerszej współpracy z instytucjami naukowymi i muzealnymi w Krakowie. We wtorek 25 października podpisane zostało porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz uczestniczono w moderowanych przez kadrę Muzeum Krakowa warsztatach rozwoju sieci obiektów muzealnych.

W dniach 25 i 26 października 2023 roku samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 uczestniczyli w wizycie studialnej w Krakowie. Pierwszym celem wizyty było sformalizowanie współpracy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od kilku lat studenci i kadra naukowa tej instytucji prowadzą badania i działania mające na celu zachowanie wspomnień i historii osób mieszkających na terenie Gminy Mikołajki. Działania te, wraz z dodatkowymi elementami w formie warsztatów, szkoleń i wydarzeń mają być od teraz rozszerzone na pozostały obszar Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. 

„Od kilku lat prowadzimy wspólne działania, których celem jest między innymi tworzenie projektów o szerszym niż gminny zasięg. Są to inicjatywy z różnych obszarów, w tym dotyczące dziedzictwa, turystyki i historii regionu” – mówił Piotr Jakubowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, a zarazem Burmistrz Mikołajek. „Współpraca z kadrą naukową i studentami pozwoli nam na lepsze korzystanie z dziedzictwa regionu, oraz co istotne – zachowanie pamięci osób, które tworzyły nasze lokalne społeczności. Będzie to również wspaniałe rozwinięcie np. funkcjonującego już Giżyckiego Archiwum Cyfrowego zbierającego historię miasta zapisaną na zdjęciach” – dodaje Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Miasta Giżycka i jednocześnie członek zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w imieniu którego podpisał trójstronną umowę współpracy.

„Cieszę się, że doceniliście Państwo potencjał Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, bo podpisywane dziś porozumienie stanowi wyraz zaufania i wierzę, że z naszym doświadczeniem, wykładowcami i studentami możemy pomóc w wielu inicjatywach promujących i dokumentujących dziedzictwo Wielkich Jezior Mazurskich” – mówił Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN

Porozumienie pozakłada wspólną organizację archiwistycznej pracy studentów na Mazurach, wydarzeń naukowych, muzealnych i wystaw, organizację zajęć, warsztatów i szkoleń, a także opracowanie i publikację wydawnictw historyczno-naukowych.

Drugim celem wizyty studialnej samorządowców i dyrektorów muzeów były warsztaty z zakresu organizacji i współpracy w sieci muzeów. Cały program przygotowany przez pracowników Muzeum Krakowa kierowanego przez p. dr Michał Niezabitowski obejmował spotkania z dyrektorami oddziałów i filii oraz moderowane dyskusje w zakresie zarządzania muzeum wielooddziałowym, formalne ramy współpracy obiektów muzealnych czy działanie projektowe w sieci. Dodatkowo samorządowcy uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorką Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa – panią Katarzyną Olesiak w zakresie nadzoru nad wielooddziałowym muzeum samorządowym.

Całość wizyty ma przybliżyć samorządy Stowarzyszenia do budowania sieciujących usług istniejących instytucji i obiektów muzealnych oraz sprawniejszej realizacji koncepcji Mazurskiego Szlaku Kulturowego, wpisanego jako projekt strategiczny województwa w nowej perspektywie finansowej UE.