Dokumentacja przetargowa dotycząca ww. postępowania znajduje się na stronie internetowej (link powyżej).

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, egionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku) a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest tutaj.
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.