Dokumentacja przetargowa dotycząca ww. postępowania znajduje się na stronie internetowej (link powyżej).

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie internetowej pod ww. adresem. Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie wymaga rejestracji.

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont śluzy i jazu w Karwiku”.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

  1. bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionego inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej, a także, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, w innych branżach właściwych dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
  2. podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego,
  3. nadzór finansowy,
  4. kontrola i przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, wynikającymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych w ramach RPO.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.