Dokumentacja przetargowa dotycząca ww. postępowania znajduje się na stronie internetowej (link powyżej).

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie internetowej pod ww. adresem. Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie wymaga rejestracji.

Przedmiotem zamówienia jest: Remont śluzy i jazu w Karwiku – roboty budowlane. Zamówienie obejmuje:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej granitowej wraz z montażem,
 3. wykonanie gródz budowlanych (ziemnych),
 4. roboty remontowe jazu,
 5. ubezpieczenie skarp stanowiska dolnego jazu,
 6. wymiana aparatury kontrolno – pomiarowej jazu,
 7. roboty remontowe budynku magazynowego,
 8. roboty wykończeniowe,
 9. roboty remontowe śluzy,
 10. roboty remontowe sterówki śluzy ,
 11. pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.