Przedmiotem zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II” z podziałem na części: Część I – ,,Wykonanie robót budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej 592 w ramach zadania inwestycyjnego „Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II”” Część II – ,,Wykonanie robót budowlanych w pasie dróg wojewódzkich 642, 643, 650 w ramach zadania inwestycyjnego „Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II”

Lokalizacja inwestycji: województwo warmińsko-mazurskie, powiat giżycki,węgorzewski gminy: Giżycko, Węgorzewo, Ryn.

Dokumentacja przetargowa dotycząca ww. postępowania znajduje się na stronie internetowej (link powyżej).

Zamawiający (Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich) informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro, prowadzone są za pomocą Platformy przetargowej.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.